Bloednacht van Leuven.

Rouwstoet voor vijf slachtoffers van de betoging voor het algemeen stemrecht op de Grote Markt in Leuven, 1902. | Gent, Amsab-ISG, pk000044.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1902
Lees voor

Bloednacht in Leuven

Vechten voor stemrecht

In de avond van 18 april 1902 trokken betogende arbeiders door Leuven. Ze protesteerden omdat het parlement net het enkelvoudig algemeen stemrecht had afgewezen. Om negen uur ’s avonds opende de Burgerwachteen officiële ordedienst van vrijwilligers, geen privémilitie. het vuur op de betogers. Met fatale gevolgen: vijf manifestanten stierven ter plaatse, een zesde overleed ‘s anderendaags. De gebeurtenis ging de geschiedenis in als de Bloednacht van Leuven.

Lees voor

De betoging was een initiatief van de Belgische Werkliedenpartij en kaderde in een bredere campagne voor het algemeen stemrecht. Elke man moest één stem krijgen bij de parlementsverkiezingen, vonden de socialisten. Met manifestaties zoals deze en zelfs een algemene werkstaking wilden ze hun rechten afdwingen.

De katholieke regering wilde echter niet toegeven. De campagne draaide uit op een nederlaag, betogingen zoals die in Leuven eindigden in een bloedbad. En de Leuvense doden zouden niet de laatste zijn. De strijd om iedereen volwaardig te laten deelnemen aan de politiek was nog lang niet ten einde.

Lokeren stemrecht.

Gent, Amsab-ISG, fo009534.

Arbeiders in Lokeren staken voor het enkelvoudig algemeen stemrecht in 1912.

Lees voor

Vechten voor stemrecht

Tot op het einde van de 19e eeuw hadden maar weinig Belgen politieke inspraak. Toen gold het cijnskiesrecht: alleen mannelijke Belgen die genoeg belastingen betaalden, mochten stemmen. De opstellers van de grondwet beschouwden rijkdom als een garantie voor politieke verantwoordelijkheid. Daarmee bevestigden ze de bestaande machtsverhoudingen. In 1892 besliste nauwelijks 2% van alle Belgen wie er in het parlement kwam.

De jonge socialistische beweging wilde het anders en eiste algemeen stemrecht. Katholieken en liberalen vreesden dat de arbeiders massaal voor de ‘radicale’ socialisten zouden kiezen en stonden hard op de rem. Onder druk van protesten en stakingen keurde het parlement in 1893 een compromis goed: het meervoudig algemeen stemrecht, gekoppeld aan een stemplicht. Alle mannen vanaf 25 jaar moesten nu gaan stemmen, maar wie getrouwd was, belastingen betaalde of gestudeerd had, kreeg twee of zelfs drie stemmen. Zo bleef een elite de politiek domineren.

Socialisten, vanaf 1899 gesteund door de liberalen, bleven actievoeren voor een rechtvaardiger systeem: het enkelvoudig algemeen stemrecht. Die hervorming kwam er pas na de Eerste Wereldoorlog, toen overal in Europa de revolutie broeide. Na vier jaar mobilisatie van de arbeiders aan het front kon politieke gelijkheid niet uitblijven. In 1919 kregen alle mannen vanaf 21 jaar één stem. Vrouwen bleven uitgesloten, op een kleine groep na.

Focuspunten

Vrouwenstemrecht.

Leuven, KADOC-KU Leuven. kfa008015.

De parlementsverkiezingen van 26 juni 1949 waren de eerste met een algemeen vrouwenstemrecht.

Lees voor

Vrouwenstemrecht: een lange weg vol hindernissen

Tot ver in de 20e eeuw vonden politici van alle partijen dat mannen en vrouwen andere capaciteiten hadden. Daarom wezen ze hen verschillende ‘levenssferen’ toe. De eis van feministes om net als mannen aan het politieke leven te mogen deelnemen, botste op veel verzet.

Socialistische politici spraken wel over ‘gelijkheid’, maar na 1902 kregen hun partijbelangen voorrang en was het vrouwenstemrecht voor hen een brug te ver. Net zoals de liberalen vreesden ze namelijk dat vrouwen vooral op hun katholieke tegenstanders zouden stemmen. Katholieke politici verdedigden het vrouwenstemrecht wel, sommigen uit overtuiging, anderen ook uit electorale overwegingen. Toen ze vanaf 1912 inzagen dat het enkelvoudig mannenstemrecht niet meer te ontwijken viel, hoopten ze via het vrouwenstemrecht stemmen te kunnen winnen.

In 1919 kreeg een beperkt aantal vrouwen toch stemrecht voor het parlement. Vrouwelijke verzetsleden bijvoorbeeld, als beloning voor hun patriottisme, en oorlogsweduwen, als erkenning van hun gesneuvelde echtgenoot. In 1921 kregen alle vrouwen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale politiek zag men namelijk als een ‘leerschool’ die meer aansloot bij het domein van vrouwen: de huiselijke sfeer. Vrouwen werden in 1921 ook verkiesbaar op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Stemrecht voor de parlementaire verkiezingen volgde pas in 1948.

Stemrecht betekende nog geen echte invloed. Het parlement bleef een mannenbastion. ‘Stem-vrouw’-campagnes vanaf de jaren 1970 en de invoering van quota op de kieslijsten in 1994 brachten daar langzaam verandering in.

't is mijn vriend, blijf eraf.

Gent, Amsab-ISG, Rol.

Gent, 1988. Betoging tegen racisme en voor de invoering van het migrantenstemrecht.

Lees voor

Mogen jongeren en nieuwkomers ook stemmen?

Nadat vrouwen in 1948 stemrecht kregen, leek het alsof iedereen in België de kans kreeg om te kiezen voor het bestuur dat hij of zij wilde. Door de stemplicht moest iedereen zelfs verplicht naar het stemhokje. Toch bleven sommige groepen uitgesloten.

Jongeren kregen pas geleidelijk stemrecht. In 1970 verlaagde de overheid de leeftijd van 21 naar 18 jaar voor de gemeenteraden, in 1979 voor het Europees Parlement en in 1981 voor het Belgisch parlement. Sinds 2015 pleiten sommige politieke partijen en organisaties ervoor om jongeren al vanaf 16 jaar stemrecht te geven. Dat zou hen meer betrekken bij de politiek en bij maatschappelijke discussies. De jongeren zelf zijn hierover verdeeld. Sinds 2022 mogen ze vanaf die leeftijd wel al stemmen bij Europese verkiezingen.

En wat met wie geen staatsburger was van België, maar er wel woonde? Moest ook deze groep inspraak krijgen? In 1996 kregen inwijkelingen uit landen van de Europese Unie stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Europeanen stemrecht geven, lag moeilijker. Voorstanders in de migrantengemeenschappen en daarbuiten zagen het ‘migrantenstemrecht’ als een belangrijke stap naar participatie. Tegenstanders zagen een grotere invloed voor de groeiende groep migranten vooral als een maatschappelijke bedreiging. In 2004 kwam er migrantenstemrecht, maar enkel voor de lokale verkiezingen en voor wie al minstens vijf jaar in België woont.

Karel Waeri bekwaamheidsexamen.
Gent, Amsab-ISG, dip000091.

Kiesdiploma van de Gentse volkszanger Karel Waeri (1842-1898). In 1883 verruimde de liberale regering het stemrecht tot zogenoemde ‘bekwaamheidskiezers’. Met een examen kon wie dat wilde, bewijzen dat hij ‘bekwaam’ was om te stemmen bij de gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

La loi des quatre infamies.
KU Leuven, Universiteitsbibliotheek, collectie Vervliet-Henderick.

Wie rijk en machtig is, heeft meer te zeggen. Deze spotprent klaagt het meervoudig stemrecht aan. Nadat de katholieke regering in 1895 het gemeentelijk stemrecht hervormde, kregen sommige burgers zelfs vier stemmen.

Kasteel van Loppem.
Zedelgem, Gemeentearchief.

Het kasteel van Loppem bij Brugge was de verblijfplaats van koning Albert I op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De liberaal Paul-Emile Janson (1872-1944) en de socialist Edward Anseele overlegden hier als eerste politici uit bezet België met de koning op 11 november 1918. De onmiddellijke invoering van het enkelvoudig algemeen stemrecht was volgens hen een noodzaak.

Gheluvelt.
Vereniging van de Adel van het Koninkrijk België.

Léonie Keingiaert de Gheluvelt (1885-1966) was in 1921 een van de eerste zes vrouwelijke burgemeesters. Haar adellijke, katholieke familie nam al geruime tijd het burgemeesterschap op in Geluveld, vandaag een deelgemeente van Zonnebeke.

Marie Spaak-Janson.
Brussel, Archief Senaat.

De socialiste Marie Janson (1873-1960) werd de eerste vrouw in het Belgische parlement. Ze legde in 1921 de eed af als gecoöpteerd senator in het gezelschap van 152 mannen. Op deze foto uit 1949 telt de Senaat nog maar zeven vrouwen, onder wie Marie Janson, op 175 leden.

Marguerite De Riemaecker-Legot.
Belga Image.

De christendemocrate Marguerite De Riemaecker-Legot (1913-1977) uit Oudenaarde werd in 1965 de eerste vrouwelijke minister in België. Ze kreeg de ministerpost ‘Gezin en Huisvesting’ in de regering-Harmel.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Vrouwen in de politiek
Meer vrouw op straat – Gent

Bron: De chinezen – 31 maart 2020.

Non-fictie


Brepoels Jaak
De bloednacht van 18 april 1902, Leuven op de bres voor het algemeen stemrecht

Salsa!, 2019. 

Deneckere Gita
1900. België op het breukvlak van twee eeuwen

Lannoo, 2006.

Derycke Karen & Ingelbrecht Lee
Léonie. Burgemeester tussen dorp en adel

Davidsfonds, 2021.  

Flour Els, e.a.
Een vrouw, een Stem: een tentoonstelling over vrouw en stemrecht in België 1789-1948

Brussel, 1996. 

Gerard Emmanuel, Witte Els, Gubin Eliane & Nandrin Jean-Pierre (red.)
Geschiedenis van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 1830-2002

Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2003 

Gerard Emmanuel
November 1918. De terugkeer van de koning

In: Lerneux Pierre en Peeters Natasja (red.), De Groote Oorlog voorbij. België 1918-1928, Tielt, 2018, p. 30-37. 

Gerard Emmanuel
De schaduw van het interbellum. België van euforie tot crisis, 1918-1939

Lannoo, 2017. 

Gesquiere Ilse, e.a.
Tien vrouwen in de politiek: de gemeenteraadsverkiezingen van 1921

Brussel, 1994. 

Heyrman Peter, Hoekx Rudi & Veldeman Piet
Leve het algemeen stemrecht! Vive la garde civique! de strijd voor algemeen stemrecht, Leuven 1902

Peeters, 2002. 

Jacobs Dirk
Nieuwkomers in de politiek. Het parlementaire debat omtrent kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en België (1970-1997)

Academia Press, 1998. 

Keymolen Denise, Castermans Greet & Smet Miet
De geschiedenis geweld aangedaan. De strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-1948

DNB, 1981. 

Van Molle Leen & Gubin Eliane
Vrouw en politiek in België

Lannoo, 1998.

Fictie


Van Ginderachter Maarten, Aerts Koen & Vrints Antoon (red.)
Het land dat nooit was: een tegenfeitelijke geschiedenis van België

De Bezige Bij, 2015. 

Nu kijken


Korte documentaire over de Bloednacht in Leuven

Bijkomend kijk materiaal


Documentaire
Blanco

(Canvas, 2019)