Leugemeete.

De bewapening van de ambachtsgilden werd mooi afgebeeld op de middeleeuwse fresco’s van de in 1911 afgebroken kapel van de Leugemeete in Gent (tekeningen naar het origineel). | Gent, STAM, Bijlokecollectie.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
Lees voor

1302

Sociale revoluties in de steden van Vlaanderen en Brabant

In de vroege ochtend van 18 mei 1302 slopen opstandige stedelingen Brugge binnen. Ze moordden het Franse garnizoen uit dat daar gelegerd was om het rumoerige Vlaanderen onder controle te houden. De Franse koning besloot hard terug te slaan, maar op 11 juli leed het Franse ridderleger nabij Kortrijk een verpletterende nederlaag tegen de milities van de Vlaamse steden. Die onverwachte overwinning zou nog lang nazinderen.

Lees voor

De Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre was al sinds 1297 in oorlog met zijn leenheerheer die aan zijn leenman grondgebied in gebruik gaf, in ruil voor persoonlijke trouw en militaire bijstand. , de Franse koning Filips de Schone. Die stuurde een leger naar het graafschap, plaatste het onder zijn rechtstreekse gezag en nam de graaf gevangen.

De rijke kooplieden in de stadsbesturen van Brugge en Gent kozen de kant van de Franse koning. Maar zij waren in conflict met het gewone volk, georganiseerd in de ambachtsgildenorganisaties van mensen met hetzelfde beroep. . Die sloten daarom een gelegenheidsalliantie met de grafelijke partij.

Op 11 juli 1302 kwam het tot een veldslag tussen de Franse troepen en de stedelijke milities en de aanhangers van de graaf: de zogenoemde Guldensporenslag. De Fransen onderschatten de vastberadenheid van georganiseerd voetvolk tegen ridders te paard. De overwinning van het gewone volk maakte indruk in heel Europa. Enkele jaren later sloegen de Fransen met succes terug, maar uiteindelijk slaagde de Franse koning er niet in het graafschap Vlaanderen aan zich te onderwerpen.

Charter Kortenberg.

Leuven, Stadsarchief, Oud Archief 1296.

Hertog Jan II van Brabant (1275-1312) versloeg de Brusselse ambachtslieden in de slag bij de Vilvoordse Beemden (1306). In de keure van Kortenberg (1312) bezegelde de hertog een overeenkomst met de adel en stedelijke elites waarin hij de rechten en vrijheden van zijn onderdanen erkende. In die zin was dit document een verre voorloper van wat we vandaag een grondwet zouden noemen.

Lees voor

Sociale revoluties in de steden van Vlaanderen en Brabant

De opstand van 18 mei 1302 en het militaire treffen op 11 juli 1302 zijn door 19e-eeuwse Belgische (geschied)schrijvers in het collectieve geheugen geëtst als nationale heldendaden. In werkelijkheid maakten de gebeurtenissen deel uit van een feodalefeodaal slaat op de relatie tussen de leenheer, hier de Franse koning, en de leenman, hier de graaf van Vlaanderen. en sociale strijd die zich afspeelde over een langere periode.

De grootschalige textielnijverheid en -handel in de steden van Vlaanderen en Brabant maakte die steden omvangrijk, maar ook heel roerig. De stadsbevolking wilde niet geregeerd worden door adellijke willekeur, zoals die nog steeds op het platteland heerste. Om die reden kwamen de steden geregeld in opstand om hun gemeenschappelijke belangen door te drukken. De frequentie van zulke ‘democratische’ opstanden lag in de Zuidelijke Nederlanden hoger dan elders in middeleeuws Europa.

In een eerste periode van opstanden wilden de stadselites rechten en vrijheden voor de steden afdwingen van de vorst. Voor hen berustte politieke macht op afspraken tussen de vorst en zijn onderdanen. Daardoor mocht je verzet plegen tegen een onrechtvaardige heerser als die de wetten en gewoontes niet respecteerde.

In latere opstanden eiste het gewone volk, georganiseerd via de ambachtsgilden, zijn rechten op tegenover de stadselites. Ook gewone mensen wilden medezeggenschap en verwachtten aansprakelijkheid van de stadsbestuurders. Na 1302 verwierven de ambachten in Brugge en Gent verregaande inspraak in het stadsbestuur. Ook in Mechelen greep een sociale revolutie plaats, maar de opstanden in Brussel, Leuven en Diest faalden.

Focuspunten

Lakenhal Leuven.

Leuven, Erfgoedcel Leuven, KU Leuven.

De Lakenhal in Leuven, vandaag de zetel van de KU Leuven, dateert uit de 14e eeuw en werd heropgebouwd na haar verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Lees voor

De middeleeuwse lakennijverheid

De lakengeweven en vervilte wollen stof. nijverheid was , na de landbouw, de meest omvangrijke economische activiteit in het graafschap Vlaanderen. Schapen graasden in de kuststreek, er woonden veel mensen die aan wolbewerking konden doen en de ligging aan rivieren en de Noordzee zorgde ervoor dat de stoffen gemakkelijk konden worden geëxporteerd.

Vanaf de 12e eeuw werd de textielnijverheid grootschaliger. Toen er op de Vlaamse kustvlakte niet meer voldoende wol kon worden geproduceerd, gingen handelaars over tot massa-import van kwaliteitswol uit het buitenland, vooral Engeland, Schotland en Spanje.

Ook de textielproductie zelf verliep strak gereglementeerd en op grote schaal. De verschillende stappen in de bewerking van wol tot laken werden uitgevoerd door arbeiders die massaal naar de textielsteden trokken. Ook vrouwen waren actief, vooral bij het kammen, kaardenhet ontrafelen van de wol. en spinnen. Vervolgens gingen wevers ermee aan de slag. Vollers verviltten het laken dan weer tot een stevige waterafstotende stof en ververs brachten opvallende kleuren aan. Handelaars exporteerden het laken over heel Europa en zelfs tot in het Midden-Oosten.

De lakenindustrie kwam eerst op in het graafschap Vlaanderen, maar verspreidde zich al snel over de rest van de Zuidelijke Nederlanden en maakte van de hele regio een belangrijk exportgericht industriegebied. Door de lakennijverheid trokken de steden grote aantallen ambachtslui aan en werden ze heel welvarend. De ambachtslui die mee voor die rijkdom zorgden, wilden dan ook vanaf de 13e eeuw meer inspraak.

Vleeshuis Antwerpen.

Antwerpen, Museum Vleeshuis, fotograaf Toon Goblet.

De gigantische afmetingen van het 16e-eeuwse Vleeshuis in Antwerpen zeggen veel over de macht van de slagersgilde in de stad.

Lees voor

Het belang van de ambachtsgilden

Door de opleving van handel en nijverheid vanaf het jaar 1000 groeide het aantal ambachtslieden in de steden van de Nederlanden. Zij gingen met andere leden van hun beroepsgroep samenwerken. Eerst ontstonden informele organisaties. Zo gingen personen met hetzelfde beroep vaak in dezelfde straat wonen. Dat is nog altijd merkbaar in huidige straatnamen, zoals de Smedenstraat of de Voldersstraat. Gaandeweg vormden ze ambachtsgilden: stedelijke beroepsorganisaties die tijdens de middeleeuwen een belangrijke economische, politieke en militaire functie hadden.

De ambachten maakten deel uit van de stadsmilities en eisten geleidelijk meer autonomie en politieke inspraak. Hun grootste invloed lag in de organisatie van de stedelijke economie. Ze bepaalden mee de industriële en commerciële regelgeving, dwongen kwaliteitsnormen af op grondstoffen en afgewerkte producten, controleerden maten en gewichten en hadden hun zeg over de arbeidsvoorwaarden en werkuren. De ambachten hadden ook een sociale rol. Ze boden onder meer financiële steun aan hulpbehoevende leden en hun familie, bij ziekte, ouderdom of overlijden. Als een soort van middenveld ondersteunden ze zo de middeleeuwse stadsbevolking ‘van de wieg tot het graf’.

In de 16e en de 17e eeuw verloren de ambachtsgilden geleidelijk aan invloed doordat de Habsburgse vorsten het bestuur steeds meer naar zich toe trokken. Toch speelden ze tot aan de Franse Revolutie van 1789 een belangrijke rol in het maatschappelijke weefsel van de stad.

De keure van Sint-Omaars is de oudste originele Vlaamse stadskeure. In 1127 onderhandelde de gemeenschap van burgers of de ‘commune’ van Sint-Omaars (Noord-Frankrijk) in het toenmalige graafschap Vlaanderen met de nieuwe graaf Willem Clito (1102-1128) om stadsprivileges te verkrijgen.
Sint-Omaars, Archives communales, AB XIII n° 1a, Diplomata Belgica DiBe 158.

De keure van Sint-Omaars is de oudste originele Vlaamse stadskeure. In 1127 onderhandelde de gemeenschap van burgers of de ‘commune’ van Sint-Omaars (Noord-Frankrijk) in het toenmalige graafschap Vlaanderen met de nieuwe graaf Willem Clito (1102-1128) om stadsprivileges te verkrijgen.

Schepenhuis Aalst.
Brussel, Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, Kris Vandevorst.

Steden in de Nederlanden lieten belforten optrekken als symbolen van hun macht en vrijheden. Het belfort van Aalst, ook het oude schepenhuis genoemd, dateert van ongeveer 1225.

Charter Hasselt.
Luik, Rijksarchief.

Arnold IV, graaf van Loon, kent in deze keure uit 1232 rechten toe aan de stad Hasselt.

Kist van Oxford.
Oxford, New College, Wikimedia Commons.

De Kist van Oxford verbeeldt de oorlogsverwikkelingen in 1302 vanaf de Goede Vrijdagopstand (hier afgebeeld) tot de Guldensporenslag.

Slag bij de Pevelenberg.
Versailles, Paleis van Versailles, Galerie des Batailles.

Charles-Philippe Larivière, De Slag bij Pevelenberg, 1840. In 1304 vochten Vlamingen en Fransen opnieuw een bloedige slag uit bij Pevelenberg nabij Dowaai. Op het slagveld was er geen duidelijke winnaar, maar het kwam in 1305 tot een nadelige vrede voor de Vlamingen.

Breydel en De Coninck.
Wikimedia Commons, Tim Dobbelaere.

Pieter de Coninck en Jan Breydel op de Markt in Brugge, standbeeld onthuld in 1887. Ze waren de hoofdpersonages in De Leeuw van Vlaenderen (1838) van Hendrik Conscience, een roman over de Guldensporenslag. Wever Pieter de Coninck was de leider van de opstand. Breydels rol is hoofdzakelijk verzonnen.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Brugse metten
Journaal

Bron: VRT archief – 5 jul 2002

Bardyn Andrea, e.a.
Gouden tijden: rijkdom en status in de middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden

Lannoo, 2016. 

Blockmans Wim & Hoppenbrouwers Peter
Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa

Prometheus, 2020. 

Brown Andrew & Dumolyn, Jan
Brugge, een middeleeuwse metropool 850-1550

Sterck en De Vreese, 2020. 

De Ruysscher Dave
Noordzeehandel en middeleeuws Vlaanderen, ca. 1000-ca. 1300

Skribis, 2021. 

Dewilde Marc, Ervynk Anton & Wielemans Alexis
Ieper en de middeleeuwse lakennijverheid in Vlaanderen

IAP, 1998. 

Jongen Ludo & Piters Miriam
‘Ghi Fransoyse sijt hier onteert: de Guldensporenslag [door] Lodewijk van Velthem

Davidsfonds, 2002. 

Trio Paul, Heirbaut Dirk & Van Den Auweele Dirk
Omtrent 1302

Universitaire Pers, 2002. 

Van Caeneghem Raoul, e.a.
1302: feiten en mythen van de Guldensporenslag

Mercatorfonds, 2002. 

Van Der Tuuk Luit
Handelaren en ambachtslieden: een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen

Omniboek, 2021. 

Van Uytven Raymond, Bruneel Claude & Koldeweij Jos
Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden

Waanders, 2011. 

Verbruggen Jan Frans & Falter Rolf
1302: opstand in Vlaanderen

Lannoo, 2011. 

Fiction


Ballegeers Johan
Om het land te beschermen

Averbode, 1987. (12+) 

Brandsen Janine
Val uit de tijd

Godijn Publishing, 2021. 

Dieltiens Kristien
Candide

Clavis, 2008. (13+) 

Geysen Ria
Isabella’s geheim

De Leeskamer, 2010. 

Kustermans Paul
Floris en Belle

Luisterpunt, 2000. (13+) 

Matton Ronny & Verhaeghe Christian
Kroniek der Guldensporenslag

Talent, 2000. (16+) (vierdelige stripreeks) 

Van Rompuy Hubert
Van Rompuy Hubert

De Sikkel, 1989. (10+)